Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 24-36 87-100 Toruń. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 24-36, 87-100 Toruń, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 24-36, 87-100 Toruń, także w celach marketingowych jeżeli Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę. Klient korzystając z Witryny nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na:
 5. przetwarzanie jego danych osobowych przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 24-36, 87-100 Toruń, w celach marketingowych,
 6. otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 24-36, 87-100 Toruń.
 7. przekazywanie treści marketingowych od United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Płaska 24-36, 87-100 Toruń, na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.).
 8. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miasto, NIP) są przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia Państwa pełnoletności, założenia konta w sklepie internetowym, prawidłowej realizacji usług oraz dostaw przez United Beverages S.A., bieżącego kontaktu z Państwem w celach związanych z realizacją zamówień oraz realizacji ewentualnych reklamacji.
 9. Państwa adres email przetwarzany jest również w celach marketingowych w postaci korespondencji Newsletter ale tylko w przypadkach, kiedy wyraziliście Państwo na to zgodę.
 10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez United Beverages S.A., w celu wykonania przedmiotu umowy, jak również spółkom powiązanym z United Beverages S.A kapitałowo, na podstawie umów powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane przekazane mogą być również podmiotom wspierającym bieżącą działalnośćUnited Beverages S.A, kancelariom adwokackim, firmom świadczącym obsługę hostingową oraz innym podmiotom, którym powierzamy Państwa dane do przetwarzania na podstawie odpowiednich umów, wymaganych przepisami prawa.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia Państwa konta lub przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał ostatni obowiązek podatkowy. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lubpozostaną anonimowe.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.