I. Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa pod adresem www.AlkoSfera.pl jest prowadzona przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń, adres poczty elektronicznej: alkosfera@unitedbeverages.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000012645, kapitał zakładowy: 637 800 zł, będącapodatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP: 879-22-20-128
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem AlkoSfera.pl(zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń (zwanej dalej: Sprzedawcą), do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień, jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących prezentowanych napojów alkoholowych (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji).
 3. Ze względu na swoją zawartość asortymentową Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Zalogowanie się na stronę serwisu internetowego www.alkosfera.pl jest dobrowolne i wyłącznie możliwe po potwierdzeniu przez osobę logującą się swojej pełnoletniości.
 4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających:
  a) od 4,5% do 18%,b) powyżej 18% alkoholu,w punktach sprzedaży – Sklep – wymienionych w zał. Nr 1 Regulaminu,wydane na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.)
 5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep, wskazany przez Klienta w procesie elektronicznej rezerwacji Towarów, zgodnie z danymi podanymi w zał. Nr 1 Regulaminu. Biuro Obsługi Klienta (BOK): adres, nr telefonu, e-mail.
 6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Dane zamieszczone w ramach Witryny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 8. Wygląd towarów na zdjęciach (kształt/kolor butelek, grafika etykiety, kontretykiety, rocznik) umieszczonych na stronie www.alkosfera.pl może odbiegać od rzeczywistości. W celu potwierdzenia rocznika danego wina zaleca się o uprzedni kontakt z Biurem Obsługi Klienta (BOK) zgodnie z danymi podanymi w zał. 1 Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
  d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.
 10. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  b) dostępu do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 11. W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.
 12. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 13. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 14. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny.

II. Definicje 

 1. Sklep– punkty sprzedaży detalicznej o danych teleadresowych podanych w zał. Nr 1 do Regulaminu;
 2. Sprzedawca – podmiot uprawniony do sprzedaży detalicznej, na podstawie ważnego zezwolenia, wydanego na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.), w wybranym Sklepie.
 3. BOK – biuro obsługi klienta służące do kontaktu w sprawie obsługi zamówienia w wybranej lokalizacji podanej w zał. 1 do Regulaminu;
 4. Witryna– witryna internetowa znajdująca się pod adresem alkosfera.pl;
 5. Towary– towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
 6. Rezerwacja towarów – usługa polegająca na zapewnieniu dostępności Towarów w Sklepie Sprzedawcy, wykonywana przez Administratora po dokonaniu przez Użytkownika czynności zamówienia towarów za pośrednictwem Witryny, na warunkach określonych w pkt. III Regulaminu;
 7. Klient– każdy klient nabywający Towary;
 8. Konsument– osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Użytkownik– każda osoba odwiedzające Witrynę;
 10. Rejestracja– proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
 11. Moje konto– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie;
 12. Gość– Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny;
 13. Strona produktowa– strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
 14. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Warunki dokonywania zamówień

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem telefonu wybranego Sklepu. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży (Sklep).
 3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym.Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
 6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
  a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
  a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
  b)zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 10. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”.

IV. Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
 3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  a) Gotówka
  b) Karta kredytowa lub płatnicza
 4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

V. Odbiór Towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży wskazanym przez Klienta w procesie elektronicznej rezerwacji Towarów, w dni robocze w godzinach 10 – 17.00. Inne godziny odbioru są możliwe po uzgodnieniu z BOK. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby.
 2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza – Odstąpienie od Umowy (zał. nr 2), mailowo na adres e-mail BOK-u, w którym zostało złożone zamówienie, lub przesłanie go pocztą na adres Sklepu.
 3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
  a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  b)dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 5. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy
 7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

VII. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu, w którym nastąpił odbiór Towaru wraz z dowodem zakupu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
 4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
 3. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń, także w celach marketingowych jeżeli Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę. Klient korzystając z Witryny nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na:
  a) przetwarzanie jego danych osobowych przez United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń, w celach marketingowych,
  b) otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń.
  c) przekazywanie treści marketingowych od United Beverages S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Przelot 66, 87-100 Toruń, na podany przeze Klienta w formularzu rejestracyjnym numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miasto, NIP) są przetwarzane w zakresie niezbędnym do ustalenia Państwa pełnoletności, założenia konta w sklepie internetowym, prawidłowej realizacji usług oraz dostaw przez United Beverages S.A., bieżącego kontaktu z Państwem w celach związanych z realizacją zamówień oraz realizacji ewentualnych reklamacji.
 6. Państwa adres email przetwarzany jest również w celach marketingowych w postaci korespondencji Newsletter ale tylko w przypadkach, kiedy wyraziliście Państwo na to zgodę.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez United Beverages S.A., w celu wykonania przedmiotu umowy, jak również spółkom powiązanym z United Beverages S.A kapitałowo, na podstawie umów powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane przekazane mogą być również podmiotom wspierającym bieżącą działalnośćUnited Beverages S.A, kancelariom adwokackim, firmom świadczącym obsługę hostingową oraz innym podmiotom, którym powierzamy Państwa dane do przetwarzania na podstawie odpowiednich umów, wymaganych przepisami prawa.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia Państwa konta lub przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał ostatni obowiązek podatkowy. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lubpozostaną anonimowe.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.AlkoSfera.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika  wyrażonej przed po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia.
 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik 1 – Lokalizacja Sklepów – BOK do odbioru towarów zamówionych za pośrednictwem witryny internetowej www.AlkoSfera.pl

Załącznik 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY